NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB NSK直线导轨工厂   产品参数

NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB NSK直线导轨工厂

尺寸 单位:mm

NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB NSK直线导轨工厂此型号部分数据来源于TSK RBR1605 tsk滚珠丝杠副

NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB NSK丝杠供油 3. 在设备停机时间不多的情况下,可适当延长维修周期。 NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB nsk丝杠目录 2. 避免在丝杠表面进行焊接、切割等操作。 NSK W4009P-46PSS-C3Z20BB NSK中空载丝杠 日常维护也是延长NSK丝杠寿命的重要手段。定期清洗丝杠、螺母等部件,保证其清洁度;定期检查丝杠的磨损